วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

 กิจกรรมที่ 3   สรุปการใช้โปรแกรม SPSS

1.กำหนดค่าใน variable view 
       -name-พิมพ์  เพศ,a1,a2,......,d3
       -width-ระบุตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
       -deimals-เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0,1,2)
      -value-ใส่ค่า แถวเพศ1ชาย  2หญิง  ส่วนแถว  a1,a2....,d3  ใส่ 1-น้อยที่สุด 2-น้อย 3-ปานกลาง 4-         มาก 5-มากที่สุด
2.พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด(20 ชุด)
3.การวิเคราะห์ข้อมูล
      -transform-compute  variable  -พิมพ์หัวข้อ taใน target variable
      -เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok
      -transform-compute  variable  -พิมพ์หัวข้อ tbใน target variable
     -เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก ok
     -transform-compute  variable-พิมพ์หัวข้อ tcใน target variable
     -เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก ok
     -transform-compute variable -พิมพ์หัวข้อ tdใน target variable
     -เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3]/3 คลิก ok
    -คลิก analyze-descriptive statistic - frequencies คลิกเลือกหัวข้อเพศ,a1,a2,...d3 แล้วคลิก ok แสดง      ประมวลผล
4.ค่าร้อยละใช้กับ  เพศ  ตำแหน่ง  เงินเดือน  เป็นต้น
5.ค่าเฉลี่ย  ใช้กับ  ข้อคิดเห็นแต่ละข้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น