วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านแพรกกลาง

โรงเรียน บ้านแพรกกลาง   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 24  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2516  เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านปลายเส   สอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  มีนักเรียนจำนวน 65 คน  ปี พ.ศ.2519
ทางราชการอนุญาตให้ เปิดทำการสอนเอกเทศและได้บรรจุ นายเภ็ญจเร  ทะเดช มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และในปี พ.ศ. 2517 ทางราชการได้บรรจุแต่งตั้งนายสุนทร  กฐินหอม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และปรับปรุงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
                ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแพรกกลางมีอาคารเรียนถาวร จำนวน 3 หลัง รวม  18 ห้องเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล มีมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนจำนวน 140 คน  มีบุคลากร  16 คน มี นายสุนทร  กฐินหอม  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะที่ราบสูง  ประชาชนมีอาชีพรับจ้างกรีดยาง นับถือศาสนาพุทธ  ทางโรงเรียน ได้แบ่งงาน ออกเป็น 6  ฝ่าย ดังนี้
 

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง


ประวัติโดยย่อ

ชื่อ                  นางศุภวรรณ นาควงค์ รหัสนักศึกษา 534701035
อาชีพ               รับราชการครู ที่โรงเรียนบ้านแพรกกลาง
                      อำเภอถำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษา         ปริญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัจจุบัน            กำลังศึกษาบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
สถานที่ทำงาน     โรงเรียนบ้านแพรกกลาง อำเภอถำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ความสนใจ       การเดินทาง /เขียนเรื่องสั้น
คติประจำใจ     ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
กิจกรรมที่ 1 แนะนำสถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านแพรกกลาง สพป.นศ2


วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

 กิจกรรมที่ 3   สรุปการใช้โปรแกรม SPSS

1.กำหนดค่าใน variable view 
       -name-พิมพ์  เพศ,a1,a2,......,d3
       -width-ระบุตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
       -deimals-เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0,1,2)
      -value-ใส่ค่า แถวเพศ1ชาย  2หญิง  ส่วนแถว  a1,a2....,d3  ใส่ 1-น้อยที่สุด 2-น้อย 3-ปานกลาง 4-         มาก 5-มากที่สุด
2.พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด(20 ชุด)
3.การวิเคราะห์ข้อมูล
      -transform-compute  variable  -พิมพ์หัวข้อ taใน target variable
      -เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok
      -transform-compute  variable  -พิมพ์หัวข้อ tbใน target variable
     -เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก ok
     -transform-compute  variable-พิมพ์หัวข้อ tcใน target variable
     -เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก ok
     -transform-compute variable -พิมพ์หัวข้อ tdใน target variable
     -เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3]/3 คลิก ok
    -คลิก analyze-descriptive statistic - frequencies คลิกเลือกหัวข้อเพศ,a1,a2,...d3 แล้วคลิก ok แสดง      ประมวลผล
4.ค่าร้อยละใช้กับ  เพศ  ตำแหน่ง  เงินเดือน  เป็นต้น
5.ค่าเฉลี่ย  ใช้กับ  ข้อคิดเห็นแต่ละข้อ