วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านแพรกกลาง

โรงเรียน บ้านแพรกกลาง   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 24  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2516  เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านปลายเส   สอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  มีนักเรียนจำนวน 65 คน  ปี พ.ศ.2519
ทางราชการอนุญาตให้ เปิดทำการสอนเอกเทศและได้บรรจุ นายเภ็ญจเร  ทะเดช มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และในปี พ.ศ. 2517 ทางราชการได้บรรจุแต่งตั้งนายสุนทร  กฐินหอม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และปรับปรุงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
                ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแพรกกลางมีอาคารเรียนถาวร จำนวน 3 หลัง รวม  18 ห้องเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล มีมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนจำนวน 140 คน  มีบุคลากร  16 คน มี นายสุนทร  กฐินหอม  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะที่ราบสูง  ประชาชนมีอาชีพรับจ้างกรีดยาง นับถือศาสนาพุทธ  ทางโรงเรียน ได้แบ่งงาน ออกเป็น 6  ฝ่าย ดังนี้
 
                 1. ฝ่ายวิชาการ 
                                ฝ่ายวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษามากที่สุด  ทางฝ่ายวิชาการมีโครงการที่ทำรับผิดชอบทั้งหมด 7  โครงการ ได้แก่ โครงการอ่านออก เขียนได้  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  โครงการนิเทศภายใน โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางวิชาการ  โครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและโครงการห้องสมุดมีชีวิต  จากผลการปฏิบัติที่ผ่านมาพบว่า โครงการทั้ง 6 โครงการได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นโครงการทุกโครงการ แต่มีโครงการอ่านออก เขียนได้ ที่ยังประสบปัญหา คือ นักเรียนร้อยละ 5 ที่ยังอ่านหนังสือไม่คล่อง ส่วนการดำเนินงานต่างก็ประสบความสำเร็จ โดยดูจากระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ อีกทั้งนักเรียนยังมีสุขภาพจิตและสุขกายกายที่ดี มีมนษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
                2. ผ่ายกิจการนักเรียนและประชาสัมพันธ์
                                ฝ่ายกิจการนักเรียนมีโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมผลผลิตของเราคือนักเรียน เช่น โครงการเข้าค่ายคุณธรรม   โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการ 5 ส   โครงการประชาสัมพันธ์   โครงการทัศนศึกษา และโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ปรากฏว่า โครงการเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมนี้ เพราสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน   โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริของในหลวง ทางโรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกผัก  การเลี้ยงปลา  การเลี้ยงกบ  การเลี้ยงหมู  และการเพาะเห็ดนางฟ้า ซึ่งทางโรงเรียนได้ทำเป็นกิจกรรมที่วงจร เพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน  โครงการ  5 ส  เป็นโครงการที่สร้างความหนักให้กับนักเรียนในเรื่องของการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน โครงการประชาสัมพันธ์ ทางโรงเรียนจะออกวารสารของโรงเรียนทุกเดือน เดือนละ 1 ฉบับ
                3. ฝ่ายบุคคล
                                ผ่ายบุคคลมีกิจกรรมต่างที่ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายบุคคลมีกิจกรรมการศึกษาดูงานที่โรงเรียนไกลกังวล ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ทางฝ่ายบุคคลก็ได้จัดการอบรมเกี่ยวกับวิจัย ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
                4. ฝ่ายอาคารสถานที่
                           ฝ่ายอาคารสถานที่มีกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนโครงการได้แก่ กิจกรรมปรับปรุงสภาพอแวดล้อมภายในโรงเรียน  กิจกรรมจัดทำป้ายต่างๆ  กิจกรรมปรับปรุงระบบประปาภายในสถานศึกษา  กิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นตัวขับเคลื่อนงานฝ่ายอาคารสถานที่ ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อาคารเรียนได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ได้จัดให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาน   สถานอาคารเรียนเรียนสวย  สะอาด  น่าเรียน สภาพบริเวณโรงเรียนสะอาดร่มรื่น มีการจัดสวนหย่อม สำหรับการพักผ่อน  และเป็นที่ประทับใจของผู้ที่มาพบเห็น มีการติดดตั้งถังขยะบริเวณอาคารเรียนประถมห้องละ 1 ใบ หน้าอาคารเรียนมัธยมจำนวน 4 ใบ  บริเวณโรงอาหาร มีการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ให้มีความปลอดภัย สวยงาม มีการรักษาความสะอาดบริเวณหอพระ ส่วนการปรับปรุงหลังคาและการทาสีหอพระนั้นยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากงบที่ได้รับอนุมัติ มีอย่างจำกัดซึ่งน้อยกว่างบประมาณขอไป  จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  มีระบบประปาที่ดี  และมีป้ายคำขวัญต่างๆ ติดตามบริเวณโรงเรียน แต่สิ่งที่ประสบปัญหาคือ  งบประมาณในการบริหารกิจกรรมไม่เพียงพอ ดังนั้นทางโรงเรียนต้องหางบประมาณจากการบริจาค  การทอดผ้าป่า มาเพื่อสนับสนุน
                5. ฝ่ายงบประมาณ
                      ฝ่ายงบประมาณ มีโครงการทั้งหมด 2 โครงการ คือ โครงการจัดทำแผนการใช้งบประมาณ และโครงการสำรวจครุภัณฑ์ จากผลการดำเนินงานพบว่า การจำทำแผนการใช้งบประมาณมีระบบ ชัดเจน และทั่วถึงทุกโครงการ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้  แต่ยังประสบปัญหาเรื่องโครงการสำรวจครุภัณฑ์  เนื่องจากครุภัณฑ์มีจำนวนมาก ครุภัณฑ์บางอย่างก็ใช้การไม่ได้ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการจำหน่ายให้ เป็นปัจจุบัน
                6. ฝ่ายบริหารทั่วไป
                        ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นตัวจักรสำคัญอีกตัวหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้โรงเรียนอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่า มีการบริหารงานที่เป็นระบบ ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
                 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น