วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง


ประวัติโดยย่อ

ชื่อ                  นางศุภวรรณ นาควงค์ รหัสนักศึกษา 534701035
อาชีพ               รับราชการครู ที่โรงเรียนบ้านแพรกกลาง
                      อำเภอถำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษา         ปริญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัจจุบัน            กำลังศึกษาบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
สถานที่ทำงาน     โรงเรียนบ้านแพรกกลาง อำเภอถำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ความสนใจ       การเดินทาง /เขียนเรื่องสั้น
คติประจำใจ     ทำวันนี้ให้ดีที่สุด